Dane osobowe – New Age Kids

Dane osobowe

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Państwu określone poniżej prawa związane  z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO” poniżej przedstawiamy wykaz  przetwarzanych danych wraz z celami oraz przysługującymi prawami.

 1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 „RODO” jest New Age Fitness Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: 03-186 Warszawa, ul. Modlińska 115, tel.: (22) 889 15 06, email: rodo@newagefitness.pl

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA

Lp.

Źródło informacji

Cel przetwarzania danych

Dane Klientów

1.

Deklaracje członkowskie New Age Fitness

· w celu realizacji zawartej Umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

· w celu wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);

· w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

· w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń, w tym windykacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w wewnętrznych cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celu marketingu bezpośredniego związanego z promocją produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.

Formularz kontaktowy na stronie internetowej

· w celu udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w wewnętrznych cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.

Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych

· w celu wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem – przedstawienie oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

· w celu udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji związanej z zawartą umową lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w wewnętrznych cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.

New Age Jump

· w celu realizacji zawartej Umowy – wstępu do parku trampolin lub organizacji imprezy dedykowanej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

· w celu wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);

· w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

· w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń, w tym windykacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w wewnętrznych cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celu marketingu bezpośredniego związanego z promocją produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.

New Age Kids

· w celu realizacji zawartej Umowy – wstępu do strefy Kids lub organizacji imprezy dedykowanej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

· w celu wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);

· w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

· w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń, w tym windykacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w wewnętrznych cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celu marketingu bezpośredniego związanego z promocją produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem

6.

Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach

· w celu wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

· w celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);

· w celu wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi);

· w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w wewnętrznych cele administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.

Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej

· w celu bieżącego kontakt z Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi Administrator zawarł umowy, w celu ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

· w celu kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi Administrator prowadzi negocjacje przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

· w celu udzielania odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które otrzyma Administrator na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

Monitoring wizyjny

8.

Dane osób, które mogą przebywać na terenie objętym monitoringiem, których identyfikacja nie jest możliwa na podstawie samego zapisu obrazu

· w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia co stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

· w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing

9.

Dane pozyskane podczas eventów, konkursów i organizowanych wydarzeń

· w celu marketingu bezpośredniego związanego z promocją produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie uzyskanej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów (podmioty przetwarzające);
 2. osoby upoważnione do przetwarzania danych – pracownicy i współpracownicy Administratora;
 3. podmioty uprawnione do otrzymywania informacji na podstawie przepisów prawa.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich lub Organizacji Międzynarodowych.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w związku z wewnętrznymi celami administracyjnymi, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę takiego przetwarzania;
 3. w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 4. w związku z monitoringiem wizyjnym przez okres do nadpisania nagrań jednakże nie dłużej niż 45 dni.

 

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 „RODO”).
 2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 „RODO”).
 3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 „RODO”), w przypadku gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 „RODO”) w przypadku gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 „RODO”), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Administratora wiążący, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody lub umowy (art. 20 „RODO”), co oznacza, iż osoba, której dane dotyczą prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 7. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

 

Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres:rodo@newagefitness.pl lub listowanie na adres siedziby Administratora.

 

 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się  z naruszeniem przepisów „RODO”, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne.

 1. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu, które może wywoływać skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą.

 

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny i nie wymaga kontaktowania się z Administratorem, ani składania dodatkowych oświadczeń.